Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Kolding KFUM Håndbold”, der er hjemmehørende i Kolding Kommune.

Foreningen er stiftet d. 13. september 1922 og er tilsluttet Kolding KFUM’s Idrætsforbund, KFUM’s Idrætsforbund og Dansk Håndbold forbund under Dansk Idrætsforbund (DIF) samt DGI, og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at skabe gode rammer for udøvelsen af håndbold samt på anden måde at virke for at fremme håndboldsporten.

 

§ 3 Medlemskab

Alle kan blive medlem af Kolding KFUM Håndbold.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse i håndboldklubben sker via hjemmesiden. Der accepteres 3 prøvetræninger inden endelig indmeldelse.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via hjemmesiden og kan kun accepteres, såfremt vedkommende ikke er i kontingentrestance.

 

§ 6 Kontingent

Kontingent for medlemmer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

Angående kontingentfrihed/kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i de enkelte tilfælde.

 

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det ikke længere er spille-/træningsberettiget.

Spilleberettigelse kan igen opnås mod betaling af restance/gælden.

Spillercertifikatet kan ikke frigives til en anden klub, hvis spilleren er i restance.

 

§ 8 Udelukkelse

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis det finder anledning dertil. Vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutning om udelukkelse af medlemmet.

 

§ 9 Idrætsudøvelse

Deltagelse i stævner, konkurrencer, opvisninger o. lign, hvor foreninger er ikke helt eller delvis arrangører, må kun finde sted, når bestyrelsens tilladelse i forvejen er indhentet.

Holdpræmier (pokaler, pengepræmier og lignende) vundet ved deltagelse i stævner, turneringer m.m. tilfalder foreningen.

 

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har også ulønnede ledere, trænere og udvalgs-/bestyrelsesmedlemmer. Desuden har værger til ikke-stemmeberettigede spillere tilsammen 1 stemme pr. spiller.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med minimum 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

En rettidig generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.   Valg af dirigent og referent.

2.   Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.   Behandling af indkomne forslag.

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.   Valg af revisorer.

7.   Eventuelt.

 

§ 12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18. 

Punkter under eventuelt vil blive drøftet, men evt. beslutninger vil først blive taget ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan optage enhver, der er fyldt 16 år og som aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til bestyrelsen.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfældes skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 14 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Det tilstræbes, at formand og sekretær vælges i ulige år, næstformand og kasserer vælges i lige år.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer heraf max. 2 medlemmer under 18 år.

Såfremt der kun vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, har bestyrelsen ret til, i forbindelse med konstitueringen, at udpege et 6. medlem, som indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer frem til næste generalforsamling.

 

§ 15 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

Foreningen tegnes af formanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 16 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden d. 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revision.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foreslås til bestyrelsen og kan vedtages til den næstkommende generalforsamling. Ændringer i vedtægterne kan ske ved kvalificeret majoritet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes, der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

 

§ 19, stk. 1 Ophævelse

Herved ophæves alle hidtil gældende love og vedtægter for Kolding KFUM Håndbold.

 

Disse vedtægter er vedtaget af Kolding KFUM Håndbold på Generalforsamlingen onsdag d. 14. marts 2018.